In Nederland bruist het van de lokale initiatieven. Burgers, professionals en bestuurders bundelen hun krachten en vormen nieuwe coalities om maatschappelijke problemen tegemoet te treden. Hun aanpak kenmerkt zich door initiatief, eigenaarschap, regie en financiële verantwoordelijkheid..

beertje I love you Zilver zittend

In het domein van zorg en welzijn vinden diverse ontwikkelingen en innovaties plaats om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Maar wat is er nodig om een burgerinitiatief tot een succes te maken en hoe functioneert het in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er al in Gelderland? Tijdens de conferentie 'Burgerinitiatieven' op 30 mei a.s. staat de  inzet van creativiteit en ondernemerschap bij het realiseren van een burgerinitiatief centraal. De avond wordt in Arnhem georganiseerd door Zorgbelang Gelderland.

.

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij de gemeente. Wij trekken ons dit aan, want wij zijn er voor u. Daarom hebben wij de afspraken aangescherpt over hoe wij klachten behandelen. Vindt u dat een gemeentelijke instantie of ambtenaar u niet correct heeft behandeld, dan kunt u daarover mondeling of schriftelijk klagen. Het moet gaan om een concrete gedraging die maximaal 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden..

Meer mogelijkheden voor gemeenten om leefbaarheid wijken te verbeteren

Het kabinet wil gemeenten meer bevoegdheden geven om woningzoekenden te weren in wijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Dat staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft ingestemd.  Nu kunnen gemeenten in bepaalde wijken al inkomenseisen stellen aan woningzoekenden om concentratie van mensen met een uitkering tegen te gaan. Deze mogelijkheid wordt in het wetsvoorstel uitgebreid tot personen met een crimineel verleden of die voor overlast hebben gezorgd, ook als het om jeugdige gezinsleden gaat.

.